Menu
نویسنده مطلب : هادی زارع نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


یکی از دروس اجباری رشته مهندسی صنایع نقشه کشی صنعتی۱و۲ هست که به صورت تخصصی آموزش داده شد اما ترم آخر در پروژه یکی از دروس تخصصی رشته خودمان استاد به نقشه هایی که کشیده شده بود گیر داد و گفت مگر این چیز ها را در درس نقشه کشی به شما نگفن گفتم نه

اگه یه هماهنگی بین دو دانشکده ایجاد میشد و ارتباطات دیده میشد مطالب مورد نیاز رشته صنایع هم  گفته میشد