Menu
نویسنده مطلب : هادی آقازاده

مطلب مورد بحث:

چرخه عمر چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟


روان شناسی مثبت نگر

یک شاخه از روان شناسی که مبتنی بر مثبت نگری و قانون جذب است، گمانم در مرحله افول است

چرا که بسیاری از جنبه های ذهنی و احساسی آدم ها را نمی بیند و فقط می گوید فکرت را عوض کن تا دنیایت عوض شود

به نظرم مکتب های دیگری که مبتنی بر مدل سازی رنج و نحوه پذیرش آن هستند، به بازآفرینی (بنای ساختمان فکری جدید بر پایه نقاط قوت روان شناسی مثبت نگر) این گفتمان!! کمک می کند.