نوشین - کودکان ثروتمند و کودکان فقیر usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


من این مسئله رو در کشور هند به وضوح مشاهده کردم. در یکی از مکان های توریستی دو گروه بچه دبستانی رو از دو مدرسه که مشخص بود از دو طبقه اجتماعی (از لحاظ مالی ) بودند برای بازدید اورده بودند
. بچه های خانواده های فقیرتر حتی لبخندشون رو هم از دیگران دریغ نمی کردند . در حالی رفتار متکبرانه ثروتمندتر ها با همسن های فقیر تر و دیگران کاملا مشهود بود در تایید مطلبی که مطرح شد من فکر میکنم که روی گشاده هم به نوعی سخاوت محسوب میشه .