Menu
نویسنده مطلب : هدی سلطانی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


در انتخاب شهر تحصیل دانشگاه. سیستم یک به شدت پیشنهاد میکرد که شهری غیر از شهر محل زندگی ام را انتخاب کنم. چرا که پرکشیدن از آشیانه برایم ارزش بود. و معتقد بودم که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

ارزش دیگری که داشتم این بود که باید توصیهذهای پدر و مادر را باید جدی گرفت  و نهایتا ارزش دوم را بر اولی ترجیح دادم.