Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


نمونه هایی از مدل های مفید برای من تا امروز :

مدل سیاسی : برخی از حکومت ها از مجموعه قوانینی که آن را دین می نامیم برای کنترل مردمانشان و قدرتمندتر شدن سو استفاده می کنند.

مدل اجتماعی :‌ خلاف عرف جامعه رفتار کردن همواره مخالفت عده ای را به همراه دارد . ( خواه این رفتار صحیح باشد خواه نادرست )

مدل اقتصادی :  زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در کسب و کار به بهانه فساد مالی جامعه ،‌ مانع از رشد و تداوم کسب و کار در طولانی مدت می شود .

مدل فرهنگی : بخشندگی و سخاوت به میزان ثروت و دارایی افراد ارتباطی ندارد .

مدل علمی :‌ به منظور استفاده صحیح و علمی  از اطلاعات منتشر شده ،‌ذکر دقیق منابع یک ضرورت است .

 

سوال :‌مشکلی که در حل این تمرین برای من پیش اومد این بود که تفاوت دقیق مدل اجتماعی و مدل فرهنگی برام روشن نیست .