Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


اینها را شاید نتوان عادات کوچک نامید. اما ویژگیهایی ست که وقتی در کسی وجود دارد در واقع عادت او هم هست. عادات ذکر شده هم حاصل یک نگاه و سبک تفکر و مدل ذهنی بزرگتر هست که به شکل این رفتارهای خُرد بروز میکند.

در نظر داشتن ابعاد مختلف تاثیر گذار در بررسی مسایل و چالشهای پیش رو. پس در صورت دیدن یک فرصت یا تهدید به سرعت هیجان زده نمیشود.

توجه به کیفیت بیش از کمیت در فرایندها، فعالیتهای کارکنان و غیره. کارکنان او مجبور نیستند در صورت عدم نیاز به حضور فیزیکی هم در محل حاضر باشند. بلکه اگر وجود موثر خود را اعمال کنند پر کردن ساعات کار الزامی نیست.

موافق و پذیرای تغییر روندهای قبلی در صورت تشخیص نیاز. این مدیر از پیشنهاد های جدید استقبال میکند و خود مدام در جریان آخرین تحولات صنعت خویش خواهد بود.

سعی در تربیت نیروهای قویتر از خود در سازمان. نقش مربی و مرشد و رهبری دارد. پس از حضور در کنار کارکنان و صمیمیت مناسب با آنها ابایی ندارد.

حفظ چشم انداز بلند مدت با نگاه همزمان به واقیات و غرق نشدن در جزئیات بیهوده. این ویژگی باعث میشود مدیر واسپاری بهتری به همکاران داشته باشد و سیستم زودتر به شکل مناسب برقرار شود. پس مدیر خوب فرد مناسب هر کار را زودتر تشخیص میدهد و کارها را تفکیک کرده و به افراد مناسب آنها میسپارد. خودش نقش هدایتگری بعهده میگیرد. (حاصل این ویژگیها همه به نوعی در متن ذکر گردیده است)