Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


سلام

مثالی از یکی از دوستانم که در یک شرکت کوچک کار می کرد دارم. در آن شرکت، مهندسین متعهد بودند که هر کدام از آنها درصد مشخصی را که از سود پروژه ها و سفارشات مختلفی که میگیرند را برای هزینه های جاری شرکت بپردازند. بعد ازیک مدت کار کردن دیدند که یکی از همکاران، سیستم را دور زده و بسیار کمتر از آن چیزی که متعهد بود پرداخت کرده است. خب نمی شود گفت که او یکباره تصمیم گرفته این کار بکند و از نظر شخصیتی کسی نبوده که اهل دور زدن و به نوعی ضربه زدن به شرکت باشد. فکر می کنم باید به گذشته و روند اتفاقاتی که باعث این اتفاق شد را پیدا کرد. شاید انتظاراتی از یک رابطه دوطرفه با شرکت داشته که شرکت به آن اهمیت نداده است یا جایی شرکت حقوق او را به درستی نداده است.