Menu
نویسنده مطلب : پیمان تسنیمی

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


 سرمایه : هر چیزی که منجر به درآمد بشود
دارایی: سرمایه ای که قیمت آن در طول زمان نوسان می کند و تا فروخته نشود سود و زیان آن مشخص نمی شود.
مال: دارایی است که از چرخه کسب و کار خارج شده است و راکد مانده است.
پول: دارایی است که جریان نقدینگی ایجاد می کند
ثروت: تعداد روزهایی که بدون کارکردن فیریکی قادر باشیم زندگی مان را به همین کیفیت امروز ادامه دهیم.