Menu
نویسنده مطلب : محمد بهشتی زواره

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


در مدیریت زیستگاههای حیات وحش ممنوع بودن یا آزاد بودن شکار همیشه مطرح است . هنگامی که شکار ممنوع می شود ، در سالهای اولیه افراد به نحوی شکار را ترک می کنند و در برخی موارد جمعیت حیات وحش حتی افزایش هم پیدا می کند.

بعد از مدتی افراد کمی شروع به تخلف و صید غیر قانونی می کنند ؛ با رسیدن این خبر به گوش جامعه شکارچیان کم کم برخی از افرادی که قانون را رعایت کرده بودند به عرصه های طبیعی باز میگردند و اقدام به شکار می کنند.

تفاوت اینجاست که در شکار قانونی ، تعداد حیوانات شکار شده کنترل میشود ، اما در شکار غیر قانونی معمولا تعداد بیشتری صید میشود ؛ بنابراین به مرور زمان و در بلند مدت طی چند دهه با وجود اینکه افراد کمتری اقدام به قانون شکنی می کنند ، اما به علت اینکه تعداد حیوان بیشتری شکار میشود ، روند افزایش جمعیت حیات وحش متوقف و حتی منفی میشود.