Menu
نویسنده مطلب : مصطفی سلیمان زاده

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول
اگر ربات دارای سر و بدن دایره شکل بود حتما متعلق به سیاره آلفا است مگر ربات دایره ای شکلی که پاهایش شبیه شکل فلش است که متعلق به سیاره بتا است

اگر ربات دارای سر و بدن مربع شکل بود حتما متعلق به سیاره بتا است مگر ربات مربع شکلی که پاهایش هم مربع است که متعلق به سیاره آلفا است

بخش دوم

چون از من خواسته شده کمک کنم تا فضانورد تشخیص دهد که ربات متعلق به کدام سیاره است ، ربات های سیاره های آلفا و بتا را جدا کردم و متوجه شدم همه ربات های سیاره آلفا دایره ای شکل هستند بجز یک مورد و همه ربات هایسیاره بتا به شکا مربع اند بجز یک مورد و بهتر دیدم که با مشخص کردن یک قاعده کلی و معرفی استثنا به فضانورد کمک کنم