Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


باسلام
من فکر میکنم به بازخوردهای درونی توجه بیشتری دارم زیرا هر زمان از نتایج تصمیم گیری هایم رضایت داشته ام به دنبالش به آرامش مطلبوبتری رسیده ام ، به بازخوردهی بیرونی هم بی توجه نیستم ، خصو صا اینکه بعضی اوقات برای تصمیم گیری های آتی ام میتواند راهگشا باشند . اما ملاک ومیزان اصلی ام بازخوردهای درونی است .