Menu
نویسنده مطلب : محسن زنگویی

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته دوم از برنامه پنج هفته‌ای


جناب آقای جعفری

با شروطی ماتریس معرفی شده در این درس را دقیق‌تر از پرسشنامه اسمیت دانستید. در صورتی که به نظر من این دو به گونه‌ای یاور یکدیگر برای شناخت خودمان است که بدانیم در کدامیک از منابع عزت نفس کمبود داریم و چگونه می‌توانیم به صورت کاراتر آن را بهبود دهیم.

در واقع با دقت به پاسخ‌هایمان در پرسشنامه اسمیت – اگر تنها به نمره‌ی کسب شده اکتفا نکنیم – می‌توانیم بفهمیم اگر مثلاً کمبود عزت نفسمان به خاطر ارزشمندی‌مان است، به صورت جزئی‌تر در چه مواردی است. به این ترتیب می‌توانیم میکرواکشن‌های مناسب‌تری جهت بهبود عزت نفسمان طراحی کنیم.

به بیانی دیگر با پرسشنامه اسمیت می‌توانیم بخشی از شروطی را که برای بهره‌برداری بهتر از ماتریس عزت نفس ذکر کرده‌اید، برآورده سازیم.