Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


اگر سر و بدن روبات گرد بود از سیاره آلفا ست مگر اینکه نیمه راست بدن ان خاکستری باشد.

اگر سر و بدن روبات چهارگوش بود از سیاره بتا ست مگر اینکه نیمه چپ بدن ان خاکستری باشد.

 
تمرین دوم :

ابتدا تلاش کردم تا مشابهت های روبات های آلفا/بتا را پیدا کنم تا آنها را در یک دسته قرار دهم.( چه ویژگی در همه آنها مشترک بود)

سپس تلاش کردم استثناء های آن دسته بندی را پیدا کنم و با یک توضیح بتوانم آن را بصورت کاملا یکتا مشخص نمایم.