Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


توانمندی هایی که به دنبال آنها هستم:
۱- می خواهم مدیریت زمان و نظم شخصی را در زندگی جاری سازم.
۲- می خواهم اصلول کارآفرینی و مشاغل نوپا را فرا بگیرم.
۳- می خواهم افزایش بهره وری اقتصادی را بیاموزم و تصمیمات درست اقتصادی را یاد بگیرم.
۴- میخواهم برنامه نویسی تحت ویندوز را فرا بگیرم.
۵- میخواهم زبان انگلیسی را بیشتر یاد بگیرم.