Menu
نویسنده مطلب : محمد عینی

مطلب مورد بحث:

کسانی که جسم و ذهن ما را مسموم می کنند


با مطالعه این متن متوجه شدم خودم تا حدی گرفتار بعضی از این نگرش ها و رفتار ها هستم . و البته معتقدم که همه این حالت ها قابلیت تغییر داره . بعضا راخت و بعضیا سخت تر .

به نظرم خیلی بهتر میشد اگر متمم راه حل ( لینک ها و منابعی رو) برای تغییر این رفتار ها و نگرش ها ( که در مورد خودمون به وجود اومده) برای هر مورد بیان می کرد