Menu
نویسنده مطلب : شتایی

مطلب مورد بحث:

تکنیک های تصمیم گیری | استفاده از گروه مشاوران فرضی


شاید بتوان این تکنیک را اینگونه تفسیر کرد که ۵ الگوی خود را انتخاب کنید و با مطالعه اندیشه ها و عملکرد ایشان، نظر آنها را درمورد تصمیم گیری های خود بدانید.

اگر توضیحی در مورد چگونگی و معیارهای انتخاب این افراد هم تهیه شود،مبحث کاملتر می شود.