جواد عزیزان - دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


– در سازمان ها ، برخی از مدیران نسبت به کارکنان توانمند خود اینگونه رفتار می کنند.

آنها همواره برای اینکه نشان دهند از قدرت کافی در امور برخوردار هستند و نیاز به هیچ مشاوری ندارند، رفتارهای نامطلوبی را با کارکنان شایسته خود انجام می دهند : آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت نمی دهند، در جلسات همراه خود نمی برند، از نقطه نظرات آنها استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند نگاه بالا به پایین یا سلسله مراتبی را داشته باشند. این دسته از کارکنان نیزاز این نوع نگاه مدیر به ستوه می آیند و همواره ناراضی هستند (ایجاد هزینه نارضایتی در کارکنان) در حالی که مدیران، می توانند با کمک روش های رهبری در سازمان خود، از منافع حضور کارشناسان شایسته در پیشبرد اهداف خود بهره مند گردد.(ایجاد منافع بیشتر برای مدیریت در بلند مدت)