Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

تقویت بالغ درون | چگونه بالغانه رفتار کنیم؟


من برای مرحله مکث شروع می کنم اعداد را برعکس شمردن به مدت چند دقیقه (فایل صوتی مدیریت توجه آقای شعبانعلی ) بسیار کمک کننده بوده و مفید باعث شده بعد از شمارش اعداد بتوانم تمرکز بیشتری داشته باشم هر چند که گاهی اوقات متوجه شدم امکان شمارش اعداد را در لحظه بحران بسیار مشکل است در این موقعیت ها از گفتگوی درونی استفاده می کنم دوباره فرایند شمارش را آغاز می کنم