Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


طب سنتی به عنوان مدلی از درمان: بی شک دنیای طب بسیار گسترده است اما درمان از طرقی که برای سده ها توسط ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است مدلی است که ما به آن خو گرفته ایم.
ریاضیات گسسته: قطعات ریاضیات به خودی خود گسسته یا پیوسته نیست اما برای درک بهتر ما آن را با مدلهای مختلف بررسی میکنیم
گیاهخواری: شاید بتوان انچه از سنگ نرم تر است را خورد! اما برخی ترجیح میدهند گیاه تنها منبع خوراکی آنها را تامین کند و آن را راه و روش خوردن میدانند.
اصلاح طلب/ اصول گرا، دموکرات/ جمهوری خواه: نظرات سیاسی و منافع مرتبط با آن بسیار گسترده هستند اما انتخاب ما از بین عینکی که برای دیدن انتخاب میکنیم (و واقعا در این حوزه یک عینک واقعی است!) به ما و نگاه و مدل و مفروضات ما بستگی دارد.
شیمی عالی/ تجزیه: نگاه ما به فرآیندهای شیمیایی و محصول نهایی است که ما را وا میدارد این واکنش ها را دسته بندی کرده و تنها به مدلی که روی ناحیه مورد نظرمان تمرکز دارد بپردازیم وگرنه شیمی به صورت عام همه این موارد را با هم در بر می گیرد.