Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای طولی در برابر شاخصهای مقطعی


شاخص جینی یا ضریب جینی، یک شاخص آماری است که بوسیله آن میزان پراکندگی ثروت در یک جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد. این ضریب، عددی بین صفر و یک است. هرچه به سمت صفر نزدیکتر باشد، یعنی برابری درآمدی در آن جامعه بیشتر است؛ و برعکس، هرچه به سمت یک نزدیکتر باشد، یعنی ثروت آن جامعه توزیع ناعادلانه تری دارد.

توضیح: ضریب جینی بصورت عدد، و شاخص جینی بصورت درصد بیان میشود.

– شاخص جینی وقتی بعنوان یک شاخص طولی استفاده میشود، مفید است؛ و میتواند به سیاستمداران و اقتصاددانان کمک کند که وضعیت برابری اقتصادی را در طول یک بازه زمانی مشخص مقایسه کنند و برای بهبود آن برنامه ریزی کنند.

– اما این شاخص وقتی بعنوان یک شاخص عرضی یا مقطعی استفاده میشود، باعث گمراهی و خطا در تشخیص ها و تصمیم گیری ها میشود. ممکن است دو کشور فرضی، ضریب جینی برابری داشته باشند؛ اما یکی از آنها کشوری فقیر، و دیگری کشوری ثروتمند باشد. بعبارت بهتر، در یکی از آنها فقر به مساوات تقسیم شده، و در دیگری، ثروت.

همچنین ممکن است در یک کشور، شاخص جینی چندان مطلوب نباشد، اما فرصتهای ایجاد شده برای دستیابی عموم به ثروت بسیار بهتر از کشوری با شاخص جینی بهتر باشد.