Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

مشکلات کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی


نمونه گروه اندیشی را در حزب نازی آلمان میتوان دید ، در برهه ای که قدرت دستشان بود دست به اقداماتی زدند که با عقل سلیم سازگار نیست ، اما گیر افتادن در دام گروه اندیشی اعمالشان را در نظرشان منطقی نشان میداد

در این مواقع نقش ارزیاب در کار تیمی میتواند اهمیت حیاتی پیدا کند ، اوست که با تفکر عینی میتواند جلوی این خود بزرگ بینی ها را بگیرد و تیم را در برابر نابودی و فروپاشی بیمه کند

نمونه دیگر گروه اندیشی را میتوان در فعالیت های انتخاباتی دید ، اعضای ستاد انتخاباتی هر نامزدی معمولا  میزان رای نامزد مورد حمایت خودشان را بسیار بیشتر از چیزی که نهایتا از صندوق بیرون میآید ،برآورد میکنند ، در اینجا باز هم اگر ستاد انتخاباتی ، نقش ارزیاب را ، بتواند تحمل کند ، تصمیم های واقع بینانه تری خواهد گرفت