Menu
نویسنده مطلب : فیروزه جودکی نژاد

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا تحمل شرایط سخت روحی  در محیط کار بخاطر نیاز مالی  کار درستی بود؟

آیا رها کردن  با وجود شرایط نا مناسب در حالی که گزینه دیگری ندارم تصمیم درستیه؟

آیا اگر در روابطم سخت گیری نمیکردم اکنون اوضاع بهتری داشتم؟

آیا اگر ارشد میخواندم شرایط شغلی بهتری داشتم؟

آیا مهاجرت وکارکردن در شهر بزرگ تر تصمیم درستی بود؟
آیا شرایط و جبر محیط مرا مجبور به اینکار کرد؟
آیا اگر کسب وکار شخصی داشتم بهتر نبود؟

آیا اصلا توانایی راه اندازی کسب وکار مستقل را دارم؟

آیا اگر در مسیر استعدادها وعلاقه ام تحصیل میکردم به رضایت خاطر درونی می رسیدم؟

آیا انسان در نهایت به رضایت وآرامش مورد نظر خواهد رسید؟