Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

تکنیک های تصمیم گیری | استفاده از گروه مشاوران فرضی


بنظر من دسترسی به اطلاعات کامل از نحوه ادراک وتفکر. برخورد وحل مسئله توسط گروه مشاوران فرضی احتیاج به کنکاش .داشتن اطلاعات صحیح درمورد مشاوران می باشدوزمان ومطالعه زیادی رانیازداردبخصوی اینکه به این نتیجه برسیم که مسئله ما تاحدودی با مسئله یک یاچندمشاور همخوانی داردولی از این جهت ارزشمند است چون فرضی هستند ذینفع ویا ذی ضرر تصمیم ما نیستندوچون رودرو با آنهادر ارتباط نیستیم مشاوره احساسی در تصمیم ما دخیل نیست از طرفی تصمیم واقعی که توسط مشاوران فرضی اتخاذ شده بهتر از راه حل هایی است که توسط بعضی اشخاص به دلیل رفاقت یا رقابت ارائه گردیده است وخودشخص حاضر به انجام آن نیست یعنی از دید کلی ایده ال است ولی عملااجرای آن خیلی دشوار یا محال است چود خود مشاور واقعا در آن شرایط قرار نگرفته وراه حلی را پیشنهاد می کند که ضررش بیشتر از منفعتش است گرچه ظاهرزیبایی از آن تصمیم در ذهن شما ایجاد می کندازطرفی باید دقت کنیم مشاوردارای تعصب بی موردواشتباه در مورد مسئله ای نباشدکه راه حل اشتباهی را عمدی یا غیر عمدی به شما ارائه ندهد.