Menu
نویسنده مطلب : فاطمه زهرا پاکزاد

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


حفظ تعادل در این مورد و اقعاً سخت است به طوریکه از یک طرف بام نیفتیم. آن طرف بام خودخواهی است. خصوصاً اینکه همانطور که دوستان فرمودند فرهنگ وسنت ما زمینه مناسبی برای آموزش مهر طلبی دارد.
در جنبه های فکری و ذهنی و رفتاری خودم را متعادل مبینیم اما در زمینه احساسی و هیجانی چندان موفق نیستم.