Menu
نویسنده مطلب : حامد شرقی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خوش بینی چیست؟ آیا شما خوش بین هستید؟


سلام به همه عزیزان

به نظرمن شیوه تحلیل سلیگمن برای رخدادهای منفی گذشته و سه فاکتور وی برای برخورد خوش بینانه با آنها تنها یک خوبی دارد و آن این است که موتور خوش بینی آدم را روشن و سرزنده نگاه می دارد اما آفات زیر را دارد :

۱- علت مشخص، شاید در رخدادی، معلوم و مشخص نباشد و به نظرم صرفا هدف از اینکار، بیرون آمدن از سردرگمی و خاتمه دادن به گفتگوهای درونی است. آفت دلیل یابی برای هر رخدادی ما را به دام توجیه گرایی می اندازد.

۲- عوامل بیرونی هم در راستای هدف قبل است. البته به نظر من اینکار باعث می شود بهانه گیر شویم و با مسئولیت پذیری در تناقض است.

۳- گذرا بودن هر اتفاق بد، نیز ما را به ورطه ی خوش بینی ساده لوحانه می اندازد و این به نظرم بزرگترین ضعف تحلیل سلیگمن از رخدادهای بد گذشته است.