Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


راه اندازی خدمات در یک منطقه جدید:
مدیریت ارشد: تصمیم برای فروش ماهیانه n تومان در منطقه x
مدیر ارشد فنی: راه اندازی خدمت در منطقه x با ظرفیت مشخص شده
مدیرارشد فروش: مشخص کردن نمایندگی فروش در منطقه x
مدیران میانی فنی: شاخص های کیفی خدمت راه اندازی شده برای پاسخگویی به فروش n تومان ماهیانه
مدیر امور نمانیدگی: جدول پورسانت نمایندگی بر اساس هدف فروش ماهیانه n تومان