Menu
نویسنده مطلب : آرمین

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


پول: فیزیکی و قابل  لمس.حتی اگر به صورت اعتباری و به صورت عدد در بانک باشد.نقد است و قابلیت تبدیل (معامله)به صورت مستقیم دارد.

مال:ماهیت فیزیکی دارد.زمین,ملک,اتومبیل,…عمومن به صورت سرمایه ای که در زمان نیاز, قابلیت تبدیل شدن به پول یا معامله مستقیم را دارد انگاشته می شود.

دارایی:هر ماده فیزیکی یا توانایی که در تملک (یا متعلق)به کسی باشد به صورت کلی دارایی او حساب میشود.میتواند دارای ارزش(برای صاحب آن یا دیگران) باشد یا نباشد.میتواند در نظر صاحب آن قابل معامله باشد یا نباشد.مثلن منزل شخصی فیزیکی و با ارزش است اما معمولن در زمره دارایی غیر معامله ایست.شاید بشود گفت دارایی فیزیکی قابل معامله همان مال است.

ثروت:تعبیری معنوی از میزان داشته های ارزشمند یک شخص یا گروه یا سرزمین و…میتوان با معادل نمودن میزان دارایی افراد به واحد پول میزان ثروت افراد را قابل اندازه گیری کرد.تا این تعبییر از حالت تصورخارج شده شکل مملموس تری به خود بگیرد.

از بعد معنوی توانایی ها و قابلیت های برجسته افراد در زمینه های کاری,اخلاقی,ارتباطی و…نیزمیتواند به عنوان ثروت معنوی آنها تعبییر گردد

سرمایه:دارایی یا ثروتی که اگر درست هزینه شود قابلیت افزایش دارد.به نوعی بخشی ثروت است که برای افزایش در گردش بازار است

قدرت خرید: میزان پولی که شخص با در نظر گرفتن  تمامی شرایط ومحدودیتهایش برای هزینه کردن کنار میگذارد.ممکن است مال زیادی داشته باشید ممکن است پول نقد زیاد داشته باشید اما بدهکار باشید.در اینصورت قدرت خرید بالا ندارید.