Menu
نویسنده مطلب : مهدی کلانترزاده

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


یکی از مثال ها سیاست مائو در زمان انقلاب چین است: به تمام کسانی که پرنده ای شکار میکردند جایزه داده میشد چون در سال های قبل از انقلاب، هجوم پرندگان به مزارع باعث قحطی شده بود. برای سال اول راهکار خیلی خوبی بود ولی در سال های بعد حشرات در نبود پرندگان زاد و ولد سرسام آور داشتند و اینبار آنها به جان مزارع افتادند.