Menu
نویسنده مطلب : محمدامین کاظمی فر

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


من سیستم پیمانکاری ساخت و ساز در پروژه های بزرگ ساختمانی را مثال می زنم:

شناخت شاخص(معیار): میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با توجه به زمان مدنظر کارفرما.

ابزار سنجش:میزان و مبلغ صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما.

هدف:پیشبرد امور پروژه طبق زمانبندی برنامه کنترل پروژه شرکت.

مکانیزم اصلاح: با توجه به این که کار در چه وضعیتی قرار دارد و با بررسی شرایط اقدامات اصلاحی انجام می گیرد؛ مثلا در صورتی که پیشرفت فیزیکی کار مطلوب است اما صورت وضعیت های تایید شده به اندازه کار صورت گرفته نمی باشد، نشانه هایی از عدم تعامل اثربخش بین دفتر فنی و واحد اجرایی شرکت به چشم می خورد و یا این که می توان این طور برداشت کرد که دفتر فنی شرکت ضعیف تر از سایر بخش های شرکت است و با تقویت آن می توان در راستای اصلاح قدم برداشت.