Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


در ملاحظاتی که سازمان‌ها در رابطه با ذینفعانشان دارند و تعاریفی که در قبال بایدها و نبایدها وضع می‌کنند شاید یکی از موارد مهم این باشد که برای تصمیم‌گیری علاوه بر مؤلفه‌های مهم اشاره‌شده مانند قدرت ذینفعان، میزان مشروعیت خواسته‌هایشان و سرعت و فوریت تأمین خواسته‌های آن‌ها، به این مورد هم توجه کرد:
تأثیری که خواسته‌های این ذینفعان روی ذینفعانشان می‌گذارد.
یعنی عواملی از این سه دسته‌بندی را می‌توان با نگاهی وسیع‌تر به ذینفعان ردۀ بعد هم داشت. احتمالاً این نگاه بتواند روی تصمیم‌گیری بهتر تأثیرگذار باشد.
 
در کل بحث ذینفعان شاید بیشتر از هر چیز نیازمند نگاه سیستمی است.
یعنی در نظر گرفتن هر مؤلفه با توجه به تغییر آن درگذر زمان، تغییر اولویت‌بندی با توجه به تغییر شرایط بیرونی و درونی سازمان، و میزان اثرگذاری‌اش در طول زمان‌بر روی سطح گسترده‌تری از جامعه.
 
پاسخ تمرین:
نمونه: یک شرکت تولیدی
 
ذینفعانی که ممکن است کمتر موردتوجه قرار بگیرند:
نسل‌های آینده که تبعات محصول تولیدی بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد.
 
محیط‌زیست
 
کسانی که مواد مورداستفادۀ کارخانه یا مواد اولیۀ ساخت محصول تبعاتی برای سلامتشان دارد.
 
شرکت‌های فعال در صنعتی متفاوت و با ماهیتی کاملاً جدا از ماهیت کارخانۀ تولیدی که محصولات عرضه‌شده روی نحوۀ فعالیت و میزان فروش محصولاتشان تأثیر می‌گذارد.

رسانه‌ها
 
سایر ذینفعان:
تأمین‌کنندگان مواد اولیه
کارگران کارخانه و کارمندان بخش اداری
توزیع‌کنندگان محصول
مصرف‌کنندگان
دولت
اداره مالیات
رقیبان
سایر کارخانه‌ها در شهرک صنعتی
سایر شرکت‌های فعال در صنعت مربوطه
سهامداران
تأمین‌کنندگان مالی مانند بانک‌ها
صاحبان زمین و ساختمان محل فعالیت شرکت
شرکت‌های حمل‌ونقل مرتبط