Menu
نویسنده مطلب : مجتبی د

مطلب مورد بحث:

آیا حاضرید در ماشین تجربه زندگی کنید؟


سلام درباره نکته سوم   بنظرم رسید: وقتیکه من از اون جهان خارج میشم دیگر اون جهان برای من وجود نداره در فرض مساله هم خواسته شده بود تا این قبیل دغدغه های اخلاقی رو نادیده بگیریم.اما فکر میکنم دنیا با من یا بدون من بکار خودش ادامه میده وتلاش میکنم تاثیر گذاریم رو در دنیای جدید متمرکز کنم که در اون حالت تنها دنیای موجود من خواهد بود.

موضوع صحبت ماشین تجربه است.شاید اگر مساله نان یا امنیت بود نکته سومشما فرض قابل بررسی میبود .شاید اینکه من فکر کنم چون دیگران امکان استفاده از اون دستگاه رو ندارند پس منهم نباید استفاده کنم یکجور دیگر از خود خواهی یا شاید خود برتر بینی باشه.