Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


۱- باورم این است وقتی زمان بیشتری را در محیط کاری نسبت به محیط زندگی و خانوادگی سپری می کنیم وجود همکاران و دوستان با محبت و دارای رفتار همدلانه می تواند باعث آرامش و کاهش چشمگیر استرس های محیط کاری و بهبود کیفیت زندگی کاری شود خوشحالم از اینکه چنین تجربه ای دارم.
۲-از اینکه گاهی با مدیرانی مواجه می شوم که تنها با تعداد بسیار معدود از همکاران در ارتباطند و در محیط بسته و محدود اتاق خودشان مدیریت می کنند و با سایر همکاران مثل ربوت برخورد می کنند دلگیر می شوم. شاید کمی توجه و ارزش گذاری به نیروی انسانی و بازخورد به عملکرد آنان باعث کاهش دلمردگی در محیط های کاری و بهبود کیفیت زندگی کاری شود.