Menu
نویسنده مطلب : آمنه

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


در یک سیستم آموزشی و پژوهشی؛

نقطه کلیدی: دانشجویان و اساتید هستند که سیستم حول وجود آنها شکل گرفته و ادامه ی بقا وابسته به آنهاست.

نقطه مرزی: بخش روابط عمومی، ارتباط با صنعت و آموزش هستند که هر کدام با بخشی از محیط خارج از سیستم در تعامل هستند و کارکرد آنها روی اهداف تعریف شده سیستم موثر است.

نقطه اهرمی: حدس میزنم شورای تخصیص منابع به پروژه ها عضو اهرمی باشد و همچنین بخش خدمات (که کیفیت محیط کاری درون سیستم را کنترل میکند).

به نظرم شخص ریاست می تواند در دو تعریف بگنجد! از آنجا که هر تصمیمی نهایتا باید به امضا و تائید او برسد عضو کلیدی است و از آنجا که در اکثر جلسات با وزرا و معاونان آنها و روسای شرکت ها و دانشگاه ها اوست که حضور دارد و نماینده سازمان خود است یک عضو مرزی ست. (احساس میکنم حتی گاهی می تواند عضو اهرمی هم باشد!)