Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


تو داری تلاش می کنی که جای منو بگیری و دیگران رو تحقیر کنی و خودت رو مهم جلوه بدی.

 

در نتیجه ==> این شخص سعی دارد تا از طریق اثبات خودش، دیگران را حقیر جلوه دهد. در ثانی تلاش به شدت نگران و مضطرب از دست دادن جایگاه فعلی خود در سازمان است. توانایی پذیرش پیشرفت دیگران را ندارد و جایگاه خود را متزلل می داند.