Menu
نویسنده مطلب : زهرا گودرزی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


سلام بر هم گروهی های ارجمند

پویایی

فعالیت

تحرک

جنب و جوش

پویایی فعالیتی هدفمند، رو به رشد و مثبت است.

فعالیت در فرهنگ معین با کوشش مترادف است.

تحرک، به حرکتهای عمومی اطلاق می شود و بیشتر برای حرکت های ورزشی و فیزیولوژیکی کاربرد دارد.

جنب و جوش به حرکت هایی گفته می شود که معمولا بدون هدف یا با هدف های کوتاه مدت و جزیی انجام می شوند.