Menu
نویسنده مطلب : فائزه جمشیدی

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


معمولا افرادی که به بیماری مهر طلبی دچارند ، خشم فروخورده ای دارند که در زمان رویارویی با دیگران به جای گفتگو در موضع تسلیم ، مانند اتش زیر خاکستر ، در ظاهر بدون دلیل ، طغیان می کنند.

لذا ابرازمحبت افراد مهرطلب نه تنها باعث رضایت فرد، بلکه  منجر به بروز خشم و خودخوری و در نهایت پشیمانی و افتادن در چرخه بی پایان مهرطلبی می شود.