- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : وحید فرهمند

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


به باور من معدل مدل فکری حاکم بر یک مجموعه ی کاری و عوامل و شرایط انسانی ، نقشی به مراتب برجسته تر از عوامل و شرایط فیزیکی و محیطی محل کار در کیفیت زندگی کاری خواهد داشت. فرض کنیم که ما در محیطی مثل عکسی که در متن گنجانده شده(یک اتاق لوکس با نمای دریا) کار می کنیم  و در کنار ما همکاری نشسته که چشم دیدن همدیگر را نداریم واز سویی دیگر، محیطی بسیار معمولی را فرض کنیم که در کنار ما همکاری نشسته که با ما رابطه ی صمیمانه ای دارد . کار کردن در کدام شرایط را ترجیح میدهیم؟

نکته ی دیگر این که نویسنده ی این متن ، عبارت رایجی را به کار برده که به نظر من محتوای بسیار خطرناک و مخربی دارد .

” کار و زندگی “ . این عبارت به این معناست که کار مقوله ای جدا از زندگیست . احتمالا این جمله باید برای شما آشنا باشد : کار می کنم که با درآمد آن زندگی کنم . یکی از ریشه های معضلات ما در پایین بودن کیفیت زندگی کاری به این مدل ذهنی برمی گردد .  به عبارت ” زندگی کاری “ توجه کنید !. این عبارت یعنی این که کار نوعی از زندگیست و این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاهی قرار می گیرد که کار را از زندگی جدا می کند .( بیشتر از این توضیح نمیدم هرچند حرف زیاد دارم در باره این موضوع چون مجال برای من و شاید حوصله برای خواننده کم باشه). این دیدگاه در کیفیت زندگی کاری ما نقشی بسیار جدی خواهد داشت که : کار نه تمام زندگی است و نه جدای از زندگی بلکه بخش مفیدی از زندگی است .

شادکام باشید و پیروز