- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رضا لطفی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


زمین- ملک- خانه

زمین: بیشتر تاکید روی عرصه است و عموما در مواردی بکار میرود که بنائی در زمین ساخته نشده باشد
ملک: معمولا به زمینی إطلاق میشود که علاوه بر عرصه، أعیان هم دارد
خانه: بر فضای داخل ملک بیشتر تاکید دارد و توجه گوینده بیش از محیط بیرونی ساختمان به فضای داخلی آنست