Menu
نویسنده مطلب : سینگری عادل

مطلب مورد بحث:

فردریک تیلور، تیلوریسم و مدیریت علمی


من تازه وارد در متمم هستم  و جراح هستم و بالطبع  تجربه  سازمانی  ندارم .(و در دهه ششم زندگی )

بنظرم روش جدید  برای گرفتن  بهترین کارایی از نیروی کار ، از روشهای  تغیییر دیدگاههی و شناختی  استفاده برد مثل  همان روشی که در روانٍپزشکی  تحول ایجاد کرد و رشته ای بنام   _ درمان   cognitive behavioral therapy

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy

که درمان بیمار روانی  به جای دارو درمانی با افزایش شناخت  و اطلاعات بر بیماری و رفتار صورت میگیرد
حال در نظر بگیریم به نیروی ککار شناختی از فعالیت سازمان دهیم که وارش را بهتر انجام دهد . این دیدگاه به نظر ایده آلیستی است /
شاید در آینده رِِیالیسبی باشد /

خلاصه نیروی کار را کارفرما با توهم اهداف بلند مدت و گاها مقدس سر مار می گذارد و با ارائه آمارها و منحنی های کاذب سر کار می گذارذ تا سرمایه اش را افزایش دهد