Menu
نویسنده مطلب : مصباح زیرک باش

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


خیلی از سیستم هایی که در طبیعت وجود دارند بر اساس قوانین فیزیکی حاکم بر طبیعت بوجود آمده اند و دارای یک هدف واضح و مشخص نیستند، بعنوان مثال از سیستم میشه به چرخه آب در طبیعت اشاره کرد که لزوما هم نمی توانیم یک هدف خاص براش تعریف کنیم.

 

یک سوال که برای من بوجود آمده اینکه برای اینکه در یک مجموعه تفکر سیستمی وجود داشته باشه ، آیا تمام اعضا باید رویکرد سیستمی داشته باشند ؟ یا در صورت اینکه یک یا چند عضو از این رویکرد تبعیت نکنند سیستم کارکردش را از دست میده؟