Menu
نویسنده مطلب : پریسا حسینی

مطلب مورد بحث:

تقویت مثبت و مثال‌های آن


۱) زمان گذاشتن برای خواندن روزنوشته ها را مجوز یک فعالیت می دانم.

۲) خوردن شیرموز بستنی را به عنوان جایزه فیزیکی درنظر میگیرم.

۳)زنگ زدن به دوستان را به یک پاداش اجتماعی می دانم.

۴) خوردن تنقلات ناسالم نیز یک پاداش فیزیکی است.

۵) رسیدگی به باغچه مجوز یک فعالیت محسوب می شود.

۶) دوست عزیزی اشاره کرده بود اگر هر روز تا پایان یک ماه سی صفحه کتاب بخواند به خودش مجوز شروع پروژه ی موردعلاقه اش را می دهد. فکر می کنم می توان این پاداش را از جنس اعطای ژتون در نظر گرفت.