Menu
نویسنده مطلب : مهدی عبدی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


توضیح به دوستم:

برای تشخیص مبدأ رباتها، باید به پای آنها دقت کنی!

اگر پایین ترین بخش پای ربات، یک ضلع از یک شکل هندسی بود، از سیاره آلفا آمده است!

ولی اگر یک زاویه از یک شکل هندسی بود، از سیاره بتا آمده است!

 

برای پیدا کردن جواب، سعی کردم ابتدا وجه اشتراک رباتهای آلفایی با هم و بتایی با هم را پیدا کنم.

سپس به تفاوتهای آلفایی ها و بتایی ها با هم فکر کردم.

در انتها بهترین و دقیق ترین تفاوت را برای راهنمایی دوستم انتخاب کردم.