Menu
نویسنده مطلب : بهروز

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و وسواس پولی


١- به نرمی چشاندن مزه پول به او با روش خرید درمانی-ایجاد و تقویت احساس خوب گرفتن از داشتن و توانستن کارهایی که بان پول میشه انجام داد ،نشان دادن و فهماندن شأن منطقی  و قدرتی که با پول میشه کسب کرد،درگیر کردن غریزه شخصی او با حس قدرتی که پول میده