Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


ظاهرا مطلب درستی رو بیان میکنه، ولی باید توجه داشت که مبنای فکری نویسنده جملات همون جمله معروف انسان گرگ انسان است.
این که انسان ها ذاتا شرور هستند. و این با مبنای دینی ما در مورد انسانها مغایرت اساسی دارد. انسان میتواند شرارت کند، ولی این به معنی آن نیست که ذلتا شرور است.