Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


تمرین دوم) اگر من مدیر یک کتابخانه عمومی بودم، دانستن روزانه این ۵ عدد برای من مهم بود:

۱- تعداد کتابهایی که به امانت برده شده است.

۲- تعداد کتابهای امانت داده شده، که به کتابخانه عودت شده است.

۳- تعداد افرادی که هیچ کتابی امانت نگرفته اند، و صرفا از فضای مطالعه کتابخانه برای مطالعه استفاده کرده اند.

۴- تعداد افرادی که کتاب امانت گرفته اند، و از همان فضای مطالعه کتابخانه برای مطالعه آن استفاده کرده اند.

۵- تعداد کتابهایی که به کتابخانه هدیه شده است.