Menu
نویسنده مطلب : عبدالله آبادیان

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


رودخانه هایی در دل جنگل  ، درختانی که در شب نورانی می شوند

مورچه وار از سر کولمان بالا می رویم عطش عطش عطش

باید شهر را به بیابانی تشبیح کرد

شهر هرچند به ظاهر شبیه جنگل است ولی درونش بیابانی است فراخ

تا چشم کار می کند تنهاییست تا دلت بخواهد تشنگی موج می زند

گوش کن!!! صدایی نیست

تمامش سراب است

سراب صدا

سراب آدم ها

سراب زیبایی

سراب خوشبختی

آه می بینی از دور کسی دست تکان می دهد

اون سراب من است

تنها آشنای من در شهر.