Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


با بررسی پرسشنامه کوپر اسمیت، بنظر می رسد فعالیت های زیر می توانند شاخص عزت نفس ما را افزایش دهند:

+ سعی کنیم لحظات خوب و خوش و سرشار از شادی برای خودمان و دیگران بسازیم.
+ در محیط کار و زندگی کارهایمان را به بهترین شکل انجام دهیم و احساس خوبی نسبت به آن ها داشته باشیم. طوری که دیگران نیز به ما اطمینان و تکیه کنند.
+ آنقدر به خودمان سخت نگیریم و زندگی خودمان را آشفته و پیچیده نکنیم.
+ شرایط خودمان و دیگران را آنچنان که هستیم بفهمیم، درک کنیم و بپذیریم.
+ از بودنمان و از لحظاتمان لذت ببریم