Menu
نویسنده مطلب : نگار.ب.پ

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


مثل خیلیای دیگه در دوران دبیرستان و دانشگاه از کمبود عزت نفس رنج می بردم. و در تمام این مدت هدفم رو که بورسیه تحصیلی گرفتن بود مدام عقب می انداختم و هیچ تلاشی نمی کردم. توجیحمم اینچنین بود:

می دانم که می خواهم از ایران بروم اما وقتی قرار نیست خانواده ام اجازه این کار را به من بدهد چرا بیهوده تلاش کنم؟

در حالی که اگر این جمله برعکس م یشد فکر کنم اوضاع بهتر می بود:

می دانم خانواده ام تمایل به چنین کاری را ندارند اما اگر تلاش کنم و تلاش و جدیتم را ببینند حتما موافقت می کنند.