Menu
نویسنده مطلب : علی امین ترابی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل علت و معلول در مورد آفریدگار هستی این مدلیست که همیشه درست و قابل اثبات است اما نقصی که دارد این است در مهمترین موردی که به آن استناد میشود قابلیت ۱۰۰ درصد درست بودن را از طریق عقلی ندارد.در واقع به ما کمک میکند ولی کفایت نمیکند.
مدل انتخاب بین بد و بدتر در انتخابات که خیلی ها معتقدند از این مدل برای مشارکت مردم استفاده میشود(هر چند من این طور فکر نمیکنم و این را تا حد زیادی مربوط به شکل گیری جناههای قدرتمند مختلف میبینم)
در روابط اجتماعی مدلی که من آموختم سرایت کننده بودن مهربانی است که حس میکنم جواب خود را پس داده البته مدل کاملی نیست و اکثر مردم معتقدند از مهربانی آنها سواستفاده شده حال آنکه نهایتا ۵۰ درصد میتوانند مدعی همچین ادعایی باشند.
مدل مربوط به سینوسی بودن بازار مسکن که تا قبل از این با توجه به نرخ رشد جمعیت درست بود ولی الان با توجه به تغییر خیلی پارامترهای دیگر این مدل کارکرد ندارد و باعث ضرر خیلی افراد شده.
مدلهای علمی که در ترمودینامیک مطرح میشود مثل آنتروپی به نظرم جزو مبسوط ترینهاست که حتی در مورد مسائل اجتماعی و روانشناسی هم مصداق دارند.