Menu
نویسنده مطلب : سامان عزیزی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


– در همه برخوردها و تعاملاتش با همکارانش، از قبل با خود مرور میکند که طرف مقابلش یک انسان است درست همانند او(با تمام باورها،احساسات و هیجانات انسانی) و نه صرفاً یک ابزار برای تحقق خواسته های او

– اگر انتقادی به کسی وارد میکند، میداند که باید نقد بر رفتار انجام دهد نه به شخصیت و هویت طرف مقابلش

– باید بداند که بیشتر از همه،همان رفتارهایی را از همکارانش خواهد دید که آنها را “تقویت” کرده و به آن پاداش(از هر نوعی) داده است

– او میداند که رفتارش بسیار بیشتر از گفتارش ، در دراز مدت بر همکارانش تاثیر ماندگار خواهد گذاشت

– او میداند که اگر قرار است تغییری در سازمان ایجاد کند، باید همکارانش را در تصمیم گیری این تغییر مشارکت دهد تا تغییر به بهترین شکل صورت گیرد

– او در بیان اهداف و خواسته های سازمان، تلاش میکند موضوع را به شفاف ترین شکل ممکن بیان کند تا همکارش بداند دقیقاً باید چه کند و چه مسوولیتی دارد

– برای او اهداف و آمال شخصی همکارانش هم اهمیت زیادی دارد و می کوشد در رسیدن به آن اهداف ،تا جایی که می تواند،کمک کند
– اعتماد میکند